Fesan Makina
Fesan Makina
재고 보유: 광고 20개
Autoline 활동 기간 5년
시장 활동 기간 27년
전화 번호가 확인되었습니다
재고 보유: 광고 20개
Autoline 활동 기간 5
시장 활동 기간 27

신품 컨테이너 섀시 세미 트레일러 Fesan CONTAINER CARRIER CHASSIS 20 FEET, 30 FEET, 40 FEET, 40 FEET HC

PDF
신품 컨테이너 섀시 세미 트레일러 Fesan CONTAINER CARRIER CHASSIS 20 FEET, 30 FEET, 40 FEET, 40 FEET HC
신품 컨테이너 섀시 세미 트레일러 Fesan CONTAINER CARRIER CHASSIS 20 FEET, 30 FEET, 40 FEET, 40 FEET HC
신품 컨테이너 섀시 세미 트레일러 Fesan CONTAINER CARRIER CHASSIS 20 FEET, 30 FEET, 40 FEET, 40 FEET HC 이미지 2
신품 컨테이너 섀시 세미 트레일러 Fesan CONTAINER CARRIER CHASSIS 20 FEET, 30 FEET, 40 FEET, 40 FEET HC 이미지 3
신품 컨테이너 섀시 세미 트레일러 Fesan CONTAINER CARRIER CHASSIS 20 FEET, 30 FEET, 40 FEET, 40 FEET HC 이미지 4
신품 컨테이너 섀시 세미 트레일러 Fesan CONTAINER CARRIER CHASSIS 20 FEET, 30 FEET, 40 FEET, 40 FEET HC 이미지 5
신품 컨테이너 섀시 세미 트레일러 Fesan CONTAINER CARRIER CHASSIS 20 FEET, 30 FEET, 40 FEET, 40 FEET HC 이미지 6
신품 컨테이너 섀시 세미 트레일러 Fesan CONTAINER CARRIER CHASSIS 20 FEET, 30 FEET, 40 FEET, 40 FEET HC 이미지 7
신품 컨테이너 섀시 세미 트레일러 Fesan CONTAINER CARRIER CHASSIS 20 FEET, 30 FEET, 40 FEET, 40 FEET HC 이미지 8
신품 컨테이너 섀시 세미 트레일러 Fesan CONTAINER CARRIER CHASSIS 20 FEET, 30 FEET, 40 FEET, 40 FEET HC 이미지 9
신품 컨테이너 섀시 세미 트레일러 Fesan CONTAINER CARRIER CHASSIS 20 FEET, 30 FEET, 40 FEET, 40 FEET HC 이미지 10
신품 컨테이너 섀시 세미 트레일러 Fesan CONTAINER CARRIER CHASSIS 20 FEET, 30 FEET, 40 FEET, 40 FEET HC 이미지 11
광고에 관심이 있으십니까?
1/11
PDF
가격:
요청 시 공개
가격 문의
판매자에게 연락
브랜드:  Fesan
모델:  CONTAINER CARRIER CHASSIS 20 FEET, 30 FEET, 40 FEET, 40 FEET HC,
형식:  컨테이너 섀시 세미 트레일러
제조년도:  2022
적재 용량:  34650 kg
순중량:  4350 kg
총중량:  39000 kg
위치:  터키 KONYA
게재 날짜:  2024. 4. 21.
Autoline ID:  JE21511
설명
전체 치수:  12.4 m × 2.55 m × 1.45 m
트럭 차체
섀시:  강철
풀 트레일러 프레임: 
스페어 휠: 
공구함: 
스페어 휠 홀더: 
컨테이너용:  1x20, 1x30, 1x40, 1x45, 2x20
차축
차축 수:  3
서스펜션:  에어/에어
타이어 사이즈:  385/65/R22,5
브레이크:  디스크
브레이크
ABS: 
EBS: 
상태
상태:  신품
추가 정보
컬러:  레드
중요
이 오퍼는 단지 안내용입니다. 더 정확한 정보는 판매자에게 요청하십시오.
구매 정보
안전 정보
기계류나 차량을 판매하고 계십니까?
저희와 함께라면 가능합니다!

유사한 광고